Публичная оферта

Публічна оферта та публічний договір щодо надання послуг доступу до сервісу argianalytica.com

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх користувачів (Замовників). У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, реєстрація на web-сайті www.agrianalytica.com є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту.

Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугою і мають технічну можливість одержання послуги.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агріаналітика», в особі директора Тимошенко Людмили Миколаївни, яка діє на підставі Статуту (далі – Виконавець) з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Замовнику), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг доступу до сервісу agrianalytica.com для користування послугами з автоматизації (спрощення) ведення бухгалтерського обліку, подання заявок до фінансових установ для отримання фінансування та отримання інших послуг що пропонується на сайті на умовах, що викладені у даному Договорі.

1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.

1.3. Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Агріаналітика», є власником сервісу agrianalytica.com та надає послуги визначені даним Договором.

1.4. Замовник – фізична та/або юридична особа, користувач сервісу, яка зареєструвалась у встановлений на сервісі agrianalytica.com спосіб, якій Виконавець надає послуги у відповідності до умов даного Договору.

1.5. Послуга – це надання Виконавцем Замовнику доступу до сервісу agrianalytica.com на платній або безкоштовній основі, після проходження Замовником реєстрації в порядку встановленому даним Договором.

1.6. Платні послуги – надання за певну плату, у грошовому виразі, Виконавцем Замовнику послуги в об’ємі передбаченому даним Договором, який Замовник обирає самостійно.

1.7. Безкоштовні послуги – надання Виконавцем Замовнику послуги обмеженого доступу до сервісу, тобто до обмеженої кількості результатів за пошуком. Обсяг обмеженого доступу визначається Виконавцем на власний розсуд та може змінюватись без погодження з Замовником.

1.8. Тестовий період – це період, який складається з 14 календарних днів після реєстрації Замовника на сервісі Виконавця протягом якого Замовник отримує на безкоштовній основі повний доступ до сервісу.

1.9. Вартість послуг (тариф) – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання певного об’єму послуг для Замовника за доступ до сервісу agrianalytica.com

1.10. Об’єм послуг – затверджена Виконавцем система ставок у грошовому вираженні та правила їх застосування, згідно з якими визначається розмір плати за надання послуг Виконавцем.

1.11. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.12. Суб'єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.

1.13. Згода суб'єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Реєстрація на сервісі agrianalytica.com передбачає надання згоди суб’єктом персональних даних на їх обробку.

1.14. Акаунт – сукупність інформації про Замовника, що ним надана.

1.15. Файли «cookie» – це файли, які містять невелику кількість даних, котрі сервіс agrianalytica.com передає веб-браузеру Замовника, і вони зберігаються на жорсткому диску комп’ютера Замовника. Файли cookie використовуються agrianalytica.com для ідентифікації Замовника при наступних відвідуваннях сервісу agrianalytica.com, що спрощує у свою чергу інтерфейс та навігацію по сайту. В інших випадках agrianalytica.com зберігає cookie анонімну службову інформацію, що жодним чином не відноситься до особистості Замовника. Замовник може у будь-який момент заборонити використання cookie в своєму веб- браузері, але це може призвести до некоректної роботи певних сервісів agrianalytica.com.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. На підставі та умовах визначених даним Договором Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає послуги з доступу до сервісу agrianalytica.com лише після здійснення Замовником реєстрації на сайті agrianalytica.com та створення акаунту.

2.2. Послуга надається на платній основі шляхом надання доступу до сервісу agrianalytica.com

2.3. Термін дії умов даного Договору не обмежений. Будь-яка із Сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.

2.4. Всі зміни й доповнення до даного Договору опубліковуються на сайті Виконавця.

2.5. Всі умови даного Договору є обов'язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не згодний з умовами даного Договору, він не вправі користуватися послугами.

2.6. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір або з новими тарифами на Послугу Замовник повинен припинити користування сервісом.

2.7. Замовник — суб'єкт персональних даних, який пройшовши реєстрацію на сервісі, надає згоду на обробку його персональних даних в базі персональних даних Виконавця, а також погоджується отримувати регулярні електронні листи від сервісу.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Надання послуг починається після проходження Замовником реєстрації на сайті шляхом акцепту (прийняття) умов даного Договору, без його письмового підписання Сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Відповідно, Замовник, який зареєструвався на сайті вважається ознайомленим з даним Договором та таким, що погоджується з усіма його умовами.

3.2. Послуги за даним Договором надаються Замовнику на платній основі

3.3. Для Замовників, які до моменту публікації даного Договору користувалися Послугами Виконавця, підтвердженням повного й безумовного акцепту (прийняття) умов даного Договору є подальше використання послуг Виконавця. У разі якщо Замовник попередньо користувався платними послугами Виконавця, тоді здійснення ним оплати наступного періоду надання послуг є підтвердженням прийняття умов даного Договору.

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов'язується:

4.1.1. Надавати Замовнику послуги відповідно до сплаченого об’єму послуг, а у випадку безкоштовного користування сервісом надавати той об’єм послуг, який визначений Виконавцем на власний розсуд.

4.1.2. Сповіщати Замовника про перерви в роботі сайту agrianalytica.com

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. У випадку використання Замовником платних послуг та нездійснення оплати таких послуг на наступний період, припинити надання послуг для акунта Замовника.

4.2.2. Припиняти надання платних послуг з моменту закінчення строку їх надання.

4.2.3. Змінювати порядок надання послуг та їх вартість без переукладання даного Договору, опублікувавши зміни на своєму сайті agrianalytica.com, за 15 календарних днів до їх впровадження.

4.2.4. Розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно, відповідно до законодавства України, на вимогу уповноважених державних установ, а також для забезпечення нормального функціонування сервісу agrianalytica.com або захисту Виконавця та Замовника(ів), якщо це не суперечить відповідним Конституційним правам громадян та діючому законодавству України.

4.3. Замовник зобов'язується:

4.3.1. При користуванні платними послугами вчасно оплачувати послуги Виконавця в обсязі, порядку і терміни передбачені даним Договором.

4.3.2. Дотримуватися умов даного Договору.

4.3.3. Ознайомитись з Договором, умовами надання обраних послуг, дотримуватись та виконувати їх вимоги.

4.3.4. Тримати в таємниці всі мережеві реквізити (логіни, паролі).

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Отримувати інформацію про послуги, тарифи.

4.4.2. Відмовитись від отримання листів від сервісу agrianalytica.com

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно з даним Договором та чинним законодавством України. 

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ОПЛАТИ

6.1. Замовник здійснює оплату Послуги за тарифами, які встановлюються Виконавцем в Додатку 1 до даного Договору. Виконавець залишає за собою право змінювати встановлені тарифи у разі змінення ринкових умов або за інших суттєвих обставин. Замовник на свій розсуд обирає тариф, із передбачених діючих, відповідно до якого він буде здійснювати оплату Послуги.

6.2. Оплата послуг здійснюється на умовах передплати. В разі не здійснення оплати у вказаний термін Виконавець призупиняє надання послуг Замовнику.

6.3. Зміна тарифу відбувається з місяця, наступного за місяцем отримання Виконавцем оплати.

6.4. Оплата послуг здійснюється Замовником на сервісі agrianalytica.com в розділі «Рахунок» через будь-який безпечний платіжний сервіс шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.

7.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставини непереборної сили Сторона, яка знаходилась під її дією, повідомляє про таке припинення іншу сторону протягом 5 днів з моменту закінчення дії обставини непереборної сили або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставини непереборної сили.

8. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають за даним Договором або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ

9.1. Даний Договір набирає чинність для Сторін з моменту реєстрації Замовника на сайті, вважається укладеним на невизначений строк і діє до припинення його однією зі Сторін або обома Сторонами.

9.2. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний лише Виконавцем.

9.3. Для відмови від отримання платних послуг Замовнику достатньо лише не здійснювати оплату за наступний період, у зв’язку із чим Замовник автоматично переводитися в режим надання безкоштовних послуг.

9.4. У разі, якщо Замовник бажає в повному обсязі відмовитись від послуг Виконавця йому необхідно видалити свій акаунт на сервісі agrianalytica.com надіславши відповідний запит на електронну адресу info@agrianalytica.com. Після цього адміністратори сервісу видалять усю інформацію про акаунт Замовника.

9.5. Кошти, зараховані до моменту розірвання Договору на банківський рахунок Виконавця, Замовнику не повертаються і не компенсуються.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1
до Публічної оферти та публічного договору
щодо надання послуг доступу до сервісу
agrianalytica.com

ТАРИФИ

На виконання умов публічного договору щодо надання послуг доступу до сервісу agrianalytica.com встановлюється нижче викладений перелік послуг, їх вартість та об’єм:

Назва послуги

Термін надання послуги

Вартість послуги,
грн/місяць

Термін надання послуги

Вартість послуги,
грн/рік

1

Доступ до продукту «Бухгалтерія»

1 месяц

1499.00

1 год

2999.00

2

Доступ до продукту «Бухгалтерія+ 
Управління виробництвом»

1 месяц

1999.00

1 год

14999.00

3

Доступ до продукту «Бізнес план»

1 месяц

-

1 год

2999.00